3 Iron (2004) by Kim Ki-duk

A film where everything is conveyed through glances.